Prinsipper for sosialt ansvar


 

A. Rettferdige arbeidsvilkår

Brother gruppen anerkjenner betydningen av å gi rettferdige arbeidsvilkår. Brother gruppen respekterer mennesker og anerkjenner grunnleggende menneskerettigheter og forventer at de som arbeider og er ansatt i Brother gruppen (ansatte) skal handle på samme måte.

1. Ingen diskriminering og trakassering

Brother gruppen tolererer ikke diskriminering og trakassering. I særdeleshet, Brother gruppen skal ikke:

(1) urettmessig diskriminere noen basert på for eksempel rase, kjønn, alder, seksuell legning, graviditet, politisk tilhørighet, fagforeningsmedlemskap, sivilstand, nasjonalitet, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonshemming, eller
(2) krenke en persons verdighet ved å delta i trakassering eller overgrep (på noe grunnlag eller i noen form), fysisk avstraffelse, psykisk eller fysisk tvang eller trussel om slik behandling.

 

2. Rettferdig og lovlig arbeidspraksis

Brother gruppen streber mot å overholde alle lokale lover og forskrifter, instrukser fra myndigheter eller egnet lokal bransjepraksis i forhold til arbeidsvilkår inkludert timer, lønn og goder (inkludert minstelønn) og overtidstimer.

3. Organisasjonsfriheten

Brother gruppen respekterer ansattes rettigheter i alle land hvor vi opererer i, til å assosiere fritt med andre, delta eller ikke delta i fagforeninger, søke representasjon og bli med i fagforeninger i henhold til lokale lover og forskrifter.

 

4. Barnearbeid og tvangsarbeid

Brother gruppen verken tolererer eller deltar i ulovlige arbeidsforhold. I særdeleshet, Brother gruppen skal ikke:

(1) bruke tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid,
(2) kreve at ansatte overlater offentlig utstedt identifikasjon, pass eller arbeidstillatelse til Brother som vilkår for ansettelse (unntatt midlertidig overlevering for å identifisere bekreftelse eller offentlige formaliteter),
(3) bevisst ansette personer under alder for fullført obligatorisk skolegang i henhold til lokale lover,
(4) bevisst ansette personer under 15 år (eller 14 der loven i landet tillater det), eller
(5) tildele ansatte under 18 år arbeid som sannsynligvis vil sette deres helse eller sikkerhet i fare.

 

5. Klart definerte faglige retningslinjer

Brother gruppen skal klart definere disiplinære retningslinjer og prosedyrer og kommunisere disse retningslinjer og prosedyrer til sine ansatte.

6. System for varslingstjeneste

Hele Brother gruppen skal etablere et varslingssystem og oppmuntre ansatte til å rapportere eventuelle brudd på disse prinsippene, selskapets øvrige retningslinjer, lokale lover og forskrifter. Brother gruppen tillater ikke at ansatte tar igjen mot personer for å rapportere om et brudd i god tro, og eventuelt, hvis det tillates av lokale lover, sikre anonymiteten til eventuelle varslere.


B. Helse og sikkerhet

1. Helse og sikkerhet på jobb

Brother gruppen vil oppfylle alle gjeldende lover og regler for å skape en trygg og sunn arbeidsplass for våre ansatte.

Brother gruppen beskytter helse og sikkerhet for ansatte på arbeidsplassen ved å:

(1) vurdere og kontrollere potensielle sikkerhetsrisikoer, inkludert fysisk krevende arbeid, elektro og andre energikilder, brann, kjøretøy og eksponering for kjemikalier og andre biologiske og fysiske stoffer,
(2) sørge for riktig utformet og godt vedlikeholdte arbeidsplasser og egnet verneutstyr,
(3) implementere sikre arbeidsrutiner og systemer, og gi kontinuerlig opplæring og systemer for å forebygge, håndtere, spore og rapportere yrkesskade og sykdom, og
(4) implementere strategier og svarprosedyrer for nødssituasjoner og hendelser inkludert evakueringsrutiner, øvelser og planer for gjenoppretting.

2. Sanitær, mat og bolig

Brother gruppen vil gi ansatte, og eventuelle tredjeparter som jobber i våre lokaler, rene sanitærfasiliteter og rent vann, og der det er aktuelt, hygieniske fasiliteter for matlaging og bespisning.

Der gitt, skal sovesaler være godt vedlikeholdt, rene og trygge, utstyrt med egnede nødutganger, varmt vann til dusjing, tilstrekkelig varme og ventilasjon og personlig plass, alt i henhold til gjeldende lokale standarder.


 

C. Miljøet

For å bidra til bærekraftig utvikling har Brother gruppen vedtatt en miljøvernpolicy og vi forsøker kontinuerlig å redusere vår påvirkning på miljøet i alle aspekter av vår virksomhet og i alle faser av et produkts livssyklus, fra design, utvikling , produksjon, kundebruk og avfallshåndtering, gjenbruk og resirkulering.

Brother gruppen skal innhente miljøtillatelser og sertifiseringer krevet for å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover og regler, herunder restriksjoner på bruk av visse stoffer og materialer.


 

D. Etiske og respektabel forretningspraksis

Brother gruppen vil handle med høyest integritet og etikk i alle deler av vår virksomhet.

1. God praksis

Brother gruppen vil oppfylle gjeldende antitrust- og konkurranselovgivning i de land og regioner som gjelder for vår virksomhet og vil ikke delta i handlinger som innskrenker eller forvrenger fri og rettferdig konkurranse.Ved kjøp av varer og tjenester vil Brother velge leverandører upartisk og på rettferdige betingelser.

2. Korrekt reklame

Brother gruppen skal opprettholde og rette seg etter gjeldende standarder for annonsering og Brother gruppen vil avstå fra å bevisst bruke villedende eller unøyaktig reklame.

3. Utilbørlige fordeler

Brother gruppen skal ikke delta i noen form for korrupsjon, utpressing eller underslag. Bestikkelser eller andre midler for å skaffe uforholdsmessig eller utilbørlig fordel skal ikke tilbys eller aksepteres.

4. Rapportering og registrering av nøyaktig selskapsinformasjon

Brother gruppen skal registrere og rapportere all nødvendig informasjon, inkludert regnskap raskt og nøyaktig, og oppbevare dem korrekt. Brother gruppen skal utføre presis og betimelig offentliggjøring av finansiell status og informasjon om virksomheten til aksjonærer, investorer og gjeldende kapitalmarkedene for å forenkle informerte investeringsbeslutninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Videre skal Brother gruppen kreve at ansatte sikrer at uttalelser av personlig karakter som vises i aviser eller blader, og på radio, TV, video eller via Internett ikke gir inntrykk av å snakke eller handle på vegne av Brother.

5. Informasjonshåndtering

Brother grupppen har streng informasjonshåndtering og sikrer at ansatte ikke ulovlig avslører konfidensiell informasjon om Brother gruppens selskaper, andre organisasjoner eller våre kunder til tredjeperson uten samtykke.

6. Beskyttelse av personlig informasjon

Brother gruppen respekterer personvernet til våre kunder, forretningsforbindelser og ansatte og har utarbeidet sikkerhetsordninger som skal begrense tilgang til personlig informasjon i henhold til lokale lover om personvern. Brother gruppen ivaretar privat informasjon, inkludert personlig data, lister over kunder og ansatte, og tillater ikke at ansatte deler privat informasjon, med mindre det er gjort i henhold til lokale lover om databeskyttelse og våre gjeldende retningslinjer eller annet med tillatelse, som hensiktsmessig.

7. Retningslinjer mot innsidehandel

Ansatte kan ikke involvere seg i illegal innsidehandel. Ulovlig innsidehandel er vanligvis å handle med verdipapirer og samtidig være i besittelse av materiale, ikke-offentlig informasjon om sikkerhet.

8. Vern av intellektuelle eiendomsrettigheter

Brother gruppen skal søke å sikre, vedlikeholde og utvide Brother gruppens intellektuelle eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til patentrettigheter, varemerkerettigheter og opphavsrettigheter). Brother gruppen skal respektere tredjeparters intellektuelle eiendomsrettigheter. Brother gruppen og ansatte skal ikke med vilje krenke andres intellektuelle eiendomsrettigheter.

 

E. Styringssystem for å implementere disse prinsippene

Brother gruppen vil etablere et styringssystem for å implementere disse prinsippene som følger:
(1) alle enheter i Brother gruppen skal implementere sine egne etiske retningslinjer som sammen med andre selskapsregler, tilfredsstille standarden satt av disse prinsipper og kreve at ansatte overholder med slik kode,
(2) alle enheter i Brother gruppen skal, i henhold til konsernets organisasjon, avklare ansvarlige for gjennomføringen av sine retningslinjer,
(3) alle enheter i Brother gruppen skal gi regelmessig opplæring til sine ansatte med hensyn til etterlevelse av etiske retningslinjer,
(4) alle enheter i Brother gruppen skal utføre periodisk revisjon for å sikre samsvar med disse prinsippene, og,
(5) alle enheter i Brother gruppen skal korrigere i tide eventuelle mangler avdekket ved periodiske revisjoner.
Toppledelsen har ansvaret for at den juridiske delen ved Brother Industries, Ltd skal være ansvarlig for å sikre gjennomføringen av disse prinsippene ved alle avdelinger av Brother gruppen og styringssystemer, samt å gjennomgå status for styringssystemet regelmessig.