En arbeider på en fabrikk påfører en trykt strekkodeetikett på en pakke.

Hvordan kan vi sikre nøyaktig merking?

Nøyaktige strekkodeetiketter som er lette å lese er avgjørende i dagens globale produksjons- og logistikkvirksomheter.

Virksomhetene ønsker å forsikre seg om at strekkodeetikettene som skrives ut hos dem, overholder kunde- og bransjestandarder og er lesbare gjennom hele forsyningskjeden. De ønsker ikke lenger å begrense kontrollene sine til bare et bestemt antall strekkoder i et parti. 

Selv om de fleste verifiseringer i dag omfatter 1D-strekkoder, kommer overgangen til 2D-koder til å skape økt interesse for slike muligheter. Det skyldes at etikettdesignere og etikettskrivere/-maskiner nå får plass til mer informasjon på mindre plass – noe som gir redusert feltstørrelse, samtidig som lesbarheten  opprettholdes.

Lesbare etiketter sikrer sporbarhet gjennom hele forløpet, og de gir dermed en mer effektiv forsyningskjede og virksomhetsdrift. Løsninger for validering og verifisering av etikettdata benytter kamera-/visjonsbasert skanningsutstyr og krever konsekvent bruk av etikettdatabaser og merkingsutstyr. Systemet utløser et signal når det kommer over en etikett med feil eller mangler, og gir mulighet for å sette produksjonen på pause slik at brukeren kan identifisere og rette opp feilen, samt iverksette tiltak for å fjerne det tvilsomme produktet eller produktene fra produksjonslinjen.

 

Hvorfor blir virksomhetene mer og mer opptatt av validering og verifisering?

VDC Research, som er ledende på det globale markedet innen teknologi for automatisk identifisering og datafangst (AIDC), gjennomførte nylig en undersøkelse blant bedrifter for å få en bedre forståelse for teknologiinvesteringer i datafangst og merking. 

Det endelige målet er å redusere risikoen knyttet til feilmerking og andre merkingsfeil, samtidig som nøyaktigheten forbedres totalt sett. Deltakerne i studien oppgav at de i stadig høyere grad vurderte å investere i systemer for kontroll, validering og verifisering for å minimere antallet feil eller utelukke dem helt. Ved å innføre strekkodevalidering og -verifisering som et viktig ledd i etikettutskriftsprosessen, kan virksomhetene kontrollere korrektheten og kvaliteten på etikettene sine og dermed oppnå økt sporbarhet. 

VDC mener at uten verifisering kan det hende at strekkoder ikke identifiseres før de er helt uleselige. Så å si alle de deltakende virksomhetene (96 %) oppgav at de hadde pågående eller planlagte investeringer i løsninger som kontrollerer kvaliteten på etikettdata, bokstaver og tall, og som kan identifisere etiketter som ikke overholder kundekrav og lovpålagte krav. 

Visse ikke-bindende anbefalinger omfatter overenstemmelse med ISO/IEC-standarder som 15416 (spesifikasjon for kvalitetstesting av strekkodeutskrift – lineære symboler), 15415 (spesifikasjon for testing av utskriftskvaliteten på strekkoder – todimensjonale symboler) og 29158 (kvalitetsretningslinje for direktemerking på artikkel). 

Bedrifter evaluerer og investerer i teknologi som kan hjelpe dem med å redusere risikoen knyttet til feilmerking og forsendelser av produkter med mangelfulle og uleselige etiketter. Slike investeringer har en positiv innvirkning på både produksjon og distribusjon og gir færre tilbakekallinger og mer fornøyde kunder.

 

En arbeider på en fabrikk inspiserer en trykt strekkodeetikett før den festes til en pakke.

Hva bidrar til investeringer i verifiserings- og valideringssystemer?

De viktigste pådriverne for den økende etterspørselen etter og interessen for disse kontrollsystemene er:

 

1. Behovet for å forbedre den generelle driftseffektiviteten er sterkere enn noensinne.

Virksomheter har problemer med å tallfeste de reelle kostnadene knyttet til merkingsfeil. De gjør imidlertid en felles innsats for å få forekomsten av feil ned og produktiviteten opp. Oppfordringen om å standardisere investeringene i merkingsteknologi er et skritt i denne retningen. Automatisering av prosesser knyttet til etikettutskrift kan sikre konsekvens og samsvar med lovpålagte krav, i og med at faren for feil manuell innlegging av data utelukkes. Visjonsbaserte kontrolløsninger har blitt et viktig ledd i disse vurderingene, fordi de bidrar til å standardisere etikettutskriftsprosessen uavhengig av sted.

 

2. Strenge kvalitetskontroller har blitt avgjørende for å minimere forstyrrelser ved produksjon og levering.

Behovet for å ha tilgang til og skrive ut ulike typer data i forbindelse med merking øker, særlig i miljøer med store utskriftsvolumer og komplekse krav. VDCs studie viser at en stor andel av etikettene som skrives ut til for eksempel pakking, lagerpåfylling og forsendelser krever nøyaktig og variabel informasjon. Behovet for å kunne vurdere etikettkvaliteten på produkter før de forlater virksomheten, er større enn noensinne. Validering og verifisering i sanntid imøtekommer dette spesifikke behovet for å kontrollere datakvaliteten og bidrar til virksomhetens mål om sporbarhet gjennom hele prosessen. Løsningene for etikettkontroll omfatter flere lag med verifisering. Det sikrer at etikettene er riktig festet på produkter, at de samsvarer med innholdet som skal skrives ut, og at de er lesbare (slik at skrivehoder med feil fanges opp før de forårsaker uforutsette driftsavbrudd).

3. Uoverensstemmelser på grunn av feilmerking er uakseptabelt i dagens raske forsyningskjeder. 

Dagens virksomheter blir stadig mer globale – både når det gjelder anskaffelser og distribusjon. Det har blitt viktig ikke bare å være frempå og fleksibel i måten å drive virksomhet på, men også å kunne tilpasse teknologiinvesteringene og implementeringsstrategiene slik at uoverensstemmelser i prosessene unngås. Behovet for nøyaktig merking og sanntidsinnsyn i vareflyten har aldri vært større, samtidig som kostnadene gås nærmere etter i sømmene enn noensinne før. Innføring av automatisk visuell kontroll blir et populært valg for å redusere forekomsten av feil og dermed øke produktiviteten totalt sett.

4. Samsvarskravene endres stadig, noe som øker behovet for prosessautomatisering. 

Ledende globale reguleringsorganer og bedriftskunder anbefaler at partnerne deres kontrollerer strekkodekvaliteten på en tilfredsstillende måte. Dette skal gi økt sporbarhet for bildeler, medisinsk utstyr, legemidler og annet. FDA (Food and Drug Administration) i USA sier i sin veiledning til unik produktidentifisering (UDI) at “hvis det velges en strekkode basert på automatisk identifisering og datafangst (AIDC), skal denne kontrolleres for utskriftskvalitet”.

VDCs hovedstudie tyder på at virksomheter kan ha prosesser som krever samsvar med ANSI-standarder, med en samlet karakter på C eller bedre. Den anbefalte etikettkvaliteten bør standardiseres på tvers av bransjer og produktkategorier, særlig med tanke på storproduksjon og grenseoverskridende lovgivning.

 

5. Med automatisert utskrift fjernes risikoen for feil som måtte oppstå ved manuell innlegging av data. 

Problemer med lesbarheten kan få betydelige økonomiske konsekvenser, både for produsenter og for leverandør- og distributørnettverkene deres. VDCs studie viser at de viktigste årsakene til kvantifiserbare kostnader knyttet til feil ved strekkodemerking, er kostbare produkttilbakekallinger/påfylling (34 %), avfall som genereres på grunn av ompakking og utrangering (26 %) og tilbakebetalinger (23 %). Utskriftsautomatisering er høyt oppe på virksomhetenes prioriterte investeringer for å ta det menneskelige elementet ut av prosessen med å fremstille etiketter. Implementering av automatisert visuell kontroll og AutoID-utstyr gjør det enklere for virksomheter å eliminere uleselige strekkoder og automatisk få skrevet ut nødvendige nye etiketter.

 

Hvordan kan virksomheter opprettholde kvaliteten på merking med disse løsningene?

VDC sin studie viser at andelen merkingsfeil ligger på litt over 3 %. Disse feilene skyldes vanligvis faktorer som inkonsekvente merkingsprosesser på de ulike stedene og manuell stikkprøvekontroll av spesifikke strekkodeetiketter fra utvalgte partier. Funksjoner for etikettkontroll kan bidra til å holde produktet i bevegelse gjennom forsyningskjeden uten unødvendige avbrudd, noe som bidrar til lavere generell driftsrisiko. 

Det endelige målet er å gjøre utskriftsprosessen feilfri. Validering og verifisering av merkingsdata underveis i prosessen kan bidra til å oppnå det målet – slik at virksomheter kan skanne, verifisere, klassifisere og potensielt registrere hver eneste utskrevne etikett. Automatisering av etikettutskrifter blir avgjørende for å oppnå dette målet. VDC mener det blir vanskelig å oppfylle kravene til oppdatering og validering av individuelle maler manuelt uten å ta i bruk mulighetene med dynamiske merkingsprosesser.

Den økende bruken av datarike 2D-strekkoder bidrar til å øke bevisstheten om og investeringene i løsninger for validering og verifisering av etiketter. 

Dette skjer i takt med at disse strekkodene gir mulighet for å inneholde mer data på mindre plass, i kombinasjonen med 2D-verifiseringens evne til å tilby fleksibilitet ved skanning og kontroll av feil. Aspekter som sporbarhet av komponenter til bilindustrien, nøyaktig representasjon av kravene til serialisering/unik produktidentifisering innen biovitenskapen og den økte anvendelsen av 2D-koder i næringsmiddelindustrien er pådrivere for denne utviklingen.

Klikk for å lese mer om transport- og logistikkløsninger fra Brother.

 

Mer fra Effektivitet

Du vil kanskje også like

Tilbake til toppen